Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Ερευνητικά Προγράμματα

Το Ινστιτούτο έχει εκπονήσει αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων τόσο Κυπριακών όσο και Ευρωπαϊκών

Text Box: Ερευνητικό Πρόγραμμα IDEFICS

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αλλαγή των διατροφικών συνηθειών σε παιδιά νηπιακής και προσχολικής ηλικίας με στόχο τη μακροχρόνια πρόληψη χρονίων νοσημάτων φθοράς όπως η παχυσαρκία και η υπερλιπιδαιμία

Κύριοι στόχοι του ερευνητικού έργου ήταν η καταγραφή ασυμπτωματικών μορφών Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και ο χαρακτηρισμός της φυσικής πορείας της Αντίστασης στην Ινσουλίνη και του Μεταβολικού Συνδρόμου σε ένα δείγμα εφήβων υψηλού κινδύνου για διαβήτη στην Κύπρο

Σκοπός της έρευνα ήταν η καταγραφή της συχνότητας κλινικών και υποκλινικών μορφών Νευρογενούς Ανορεξίας (ΝΑ) και Νευρογενούς Βουλιμίας (ΝΒ) σε παιδιά -έφηβους 10-18 χρονών  στην Κύπρο . Επίσης διερευνήθηκαν οι πιθανές διατροφικές παρεκτροπές που παρατηρούνται στα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες και ακόμη η έγκαιρη ανίχνευση παιδιών με ΝΑ-ΝΒ καθώς και η ανίχνευση και παρακολούθηση παιδιών με υποκλινικές μορφές ΝΑ-ΝΒ.

Μέχρι σήμερα πολύ λίγα έχουν γίνει για να καθιερωθεί μια ιδανική στρατηγική πρόληψης της παχυσαρκίας. Δεν είναι ακόμα σαφές εάν υπάρχει ιδανικός τρόπος πρόληψης, ή αν υπάρχουν τοπικές, διατροφικές, παραδοσιακές ή άλλες διαφορές στη δίαιτα ή τον πολιτισμό που να απαιτούν ποικιλότροπες προσεγγίσεις στις διαφορετικές χώρες. Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PORGROW στόχευσε στην άμβλυνση αυτής της αβεβαιότητας με τη χρησιμοποίηση μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για να καθορίσει την καλύτερη δυνατή λήψη αποφάσεων σε σχέση με την πρόληψη της παχυσαρκίας σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Στόχος του προγράμματος είναι να διαλευκάνει τις επιρροές στις διατροφικές επιλογές των παιδιών και να βελτιώσει τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών στην Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των χρόνιων νοσημάτων φθοράς.

Text Box: Ερευνητικό Πρόγραμμα PorGrow
Text Box: Ερευνητικό Πρόγραμμα ΑΝΕΡΟΒΟΥΛΙ
Text Box: Ερευνητικό Πρόγραμμα ΔιαΜΑντΙ
Text Box: Ερευνητικό Πρόγραμμα PolMark

Είσαι αυτό που τρως αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα το φας! Διερεύνησε και ανάφερε.
Το χρηματοδοτούμενο από την
EC έργο I.Family  θα κάνει ακριβώς αυτό προκειμένου να εντοπισθούν οι λόγοι για τους οποίους οι νέοι στην Ευρώπη . . .

Text Box: Ερευνητικό Πρόγραμμα I Family